กล่องไปรษณีย์ รูปแบบต่างๆ พร้อม ราคา

รายการ / Item ขนาด / Size ราคา (บาท) / Price (Baht)
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ ก. / Ready-Made Cartons form A 14 x 20 x 6 ซม. / cm. 9.00
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ ข. / Ready-Made Cartons form B 17 x 25 x 9 ซม. / cm. 12.00
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ ค. / Ready-Made Cartons form C 20 x 35 x 11 ซม. / cm. 16.00
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ ง. / Ready-Made Cartons form D 22 x 35 x 14 ซม. / cm. 20.00
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ จ. / Ready-Made Cartons form E 24 x 40 x 17 ซม. / cm. 25.00
กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูปแบบ ฉ. / Ready-Made Cartons form F 30 x 45 x 20 ซม. / cm. 32.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดกลาง หมายเลข 1 / Normal Carton, size M, No.1 22 x 27 x 8.5 ซม. / cm. 11.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดกลาง หมายเลข 3 / Normal Carton, size M, No.3 25 x 30 x 10 ซม. / cm. 14.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดกลาง หมายเลข 5 / Normal Carton, size M, No.5 28 x 33 x 11.5 ซม. / cm. 15.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดใหญ่ หมายเลข 1 / Normal Carton, size L, No.1 31 x 36 x 13 ซม. / cm. 18.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดใหญ่ หมายเลข 3 / Normal Carton, size L, No.3 31 x 36 x 13 ซม. / cm. 22.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดใหญ่ หมายเลข 7 / Normal Carton, size L, No.7 40 x 45 x 35 ซม. / cm. 40.00
กล่องไปรษณีย์ธรรมดาขนาดใหญ่พิเศษ / Normal Carton, size L special 45 x 55 x 40 ซม. / cm. 55.00

รายการ / Item ขนาด / Size ราคา (บาท) / Price (Baht)
ซองกันกระแทก C4 / Bubble Envelopes C4 229 x 324 มม. (mm.) 17.00
ซองกันกระแทก C5 / Bubble Envelopes C5 162 x 229 มม.(mm.) 12.00


พลาสติกกันกระแทก
ขนาด / size ราคา (บาท) / Price (Baht)
650 x 650 มม. (mm.) 7.00

รายการ / Item ขนาด / Size ราคา (บาท) / Price (Baht)
ซอง C6 สีขาว / Envelopes C6 White 114 x 162 มม./mm. 3 ซอง 2.00 บาท / 3 piece 2.00 baht
ซอง C6 ชนิดสี / Envelopes C6 colour 114 x 162 มม./mm. 1.00
ซองอากาศ C6 114 x 162 มม. 0.50
ซองอากาศ DL 110 x 220 มม. 1.50
ซอง C4 สีครีม / Envelopes C4 Cream-Colored 229 x 324 มม./mm. 4.00
ซอง C5 สีครีม / Envelopes C5 Cream-Colored 162 x 229 มม./mm. 3.00
ซองขยายข้าง C4 / Inside Expand Envelopes C4 229 x 324 มม./mm. 4.00